شکل گیری استراتژی در عمل: جهت گیری ها و مراجع تحقیقاتی

کتاب شکل گیری استراتژی در عمل، کتابی با نگاهی پسا‌مدرن به استراتژی کتابی لازم برای مدیرانی که دل‌ زده از روزمرگی‌ ها به دنبال افکاری نو جهت رویارویی با واقعیات سخت امروز و حقایق پیچیده فردا هستند؛ کتابی ضروری برای پژوهش گران و مشاورانی که برای پاسخ گویی به مسایل پیش رو در پی منابعی فراتر از نوشته های سطحی نگر حوزه‌‌ی استراتژی بوده اند؛ کتابی غیر قابل چشم پوشی برای همه دانشجویانی که ژرف نگری شان همواره آنان را به پهنه هایی غیر از پهنه تکرار مکررات جاری فرا می‌خواند؛ کتابی برای معنی‌ بخشی به نقد تئوری ها و استراتژی ها در عرصه مدیریت؛ کتابی برای پر کردن خلاء کتابخانه های علمی و تخصصی معتبر کشور.

کتاب شکل‌گیری استراتژی در عمل تالیف جری جانسون، آن لنگی، لیف ملین و ریچارد ویتینگتون و ترجمه دکتر حسین رحمان سرشت و دکتر شهرام خلیل نژاد منتشر شد.

این کتاب از سه بخش کلی تشکیل شده است.

  • بخش اول: ارائه دیدگاه «استراتژی به منزله عمل»، تحلیل تئوری های عملی
  • بخش دوم: مقالات نویسندگان مختلف در این زمینه
  • بخش سوم: خلاصه‌ای از کتاب و نظر شخصی نویسندگان درباره ی آینده ی رویکرد استراتژی به عنوان عمل.
نویسنده:

جری جانسون
ان لنگلی
لیف ملین
ریچارد ویتینگتون

ترجمه:

دکتر حسین رحمان سرشت
دکتر شهرام خلیل نژاد

نشر علمی