مدیریت کسب‌وکار ورزش

امروزه ورزش به عنوان یکی از کسب و کارهای پیچیده و پرجاذبه در سطح دنیا مطرح است. مدیریت کارآمد و اثربخش کسب و کار ورزش در کلیه رشته‌های ورزشی در سطوح بین‌المللی، ملی و محلی موجب عملکرد بالا خواهد بود. کتاب حاضر دانش و مهارت پایه و ضروری را به صورتی جامع و مختصر برای دانشجویان مدیریت ورزش و کسب و کار فراهم آورده است. در این اثر ابتدا به محیط جهانی، عمومی و تکنولوژیک به عنوان بستری برای فرایند و محتوای مدیریت ورزش پرداخته شده و سپس وظایف اصلی مدیریت کسب و کار ورزش مورد بررسی قرار گرفته است.

نویسنده:

لیندا ترن برت
دیوید حسن

ترجمه:

دکتر سید محمد اعرابی
دکتر رحیم زارع
دکتر سید علیرضا هاشمی

نشر دفتر پژوهش‌های فرهنگی