چشم انداز ایران استراتژیست

گروه ایران استراتژیست امیدوار است روزی فرا برسد که دانش استراتژی و تفکر استراتژیک در جامعه و سازمان های کشور فراگیر و نهادینه شود و بدین ترتیب یکایک اعضای جامعه اهداف و اولویت های بلند مدت خود را به گونه ای شفاف بشناسند، متعهدانه در مسیر تحقق آن ها قدم بردارند و در قبال آن ها به خود و دیگران پاسخگو باشند.

ماموریت ایران استراتژیست

ما با هدف نقش‌‌آفرینی در توسعه و موفقیت پایدار سازمان‌ها و گسترش تفکر استراتژیک در جامعه، و با بهره‌گیری از نزدیک به دو دهه سوابق تحصیلی و آموزشی و تجربیات اجرایی، و بر اساس الگوهای مدیریتی به روز و موفق، به دنبال طراحی و اجرای اثربخش‌ترین استراتژی‌های سازمانی، برگزاری دوره‌های آموزشی متمایز و خلق و ارایه محتوای مفید و جامع در حوزه مدیریت استراتژیک هستیم.

چشم انداز ایران استراتژیست

گروه ایران استراتژیست امیدوار است روزی فرا برسد که دانش استراتژی و تفکر استراتژیک در جامعه و سازمان های کشور فراگیر و نهادینه شود و بدین ترتیب یکایک اعضای جامعه اهداف و اولویت های بلند مدت خود را به گونه ای شفاف بشناسند، متعهدانه در مسیر تحقق آن ها قدم بردارند و در قبال آن ها به خود و دیگران پاسخگو باشند.

ماموریت ایران استراتژیست

ما با هدف نقش‌‌آفرینی در توسعه و موفقیت پایدار سازمان‌ها و گسترش تفکر استراتژیک در جامعه، و با بهره‌گیری از نزدیک به دو دهه سوابق تحصیلی و آموزشی و تجربیات اجرایی، و بر اساس الگوهای مدیریتی به روز و موفق، به دنبال طراحی و اجرای اثربخش‌ترین استراتژی‌های سازمانی، برگزاری دوره‌های آموزشی متمایز و خلق و ارایه محتوای مفید و جامع در حوزه مدیریت استراتژیک هستیم.

برخی از شرکت‌هایی که ایران استراتژیست افتخار همکاری با آن‌ها را داشته است

اعضای گروه ایران استراتژیست

دکتر سید علیرضا هاشمی

دکتر شهرام خلیل نژاد